چقدر مفید و جامع و خوب بود
گزینه 1 :
20 نفر - 95.23%
گزینه 2 :
0 نفر - 0%
گزینه 3 :
1 نفر - 4.761%